لاواتزا

این قھوه از ١٠٠ ٪ نژاد آرابیکا انتخاب گردیده و تا درجھ متوسط بو داده شده کھ علاوه بر رایحھ قوی دارای غلظت مناسب و قوی می باشد. آسیاب این قھوه برای دم کردن بھ روشھای فیلترماشین، اسپرسو ماشین، کمکس، فرنچ پرس و موکاپات مناسب می باشد. بستھ بندی: ٢۵٠ گرمی (قوطی فلزی،وکیومی)

قھوه آسیاب شده کوالیتا اورو این قھوه از ١٠٠ ٪ نژاد آرابیکا انتخاب گردیده و تا درجھ متوسط بو داده شده کھ علاوه بر رایحھ قوی دارای غلظت مناسب و قوی می باشد. آسیاب این قھوه برای دم کردن بھ روشھای فیلترماشین، اسپرسو ماشین، کمکس، فرنچ پرس و موکاپات مناسب می باشد. بستھ بندی: ٢۵٠ گرمی (قوطی فلزی،وکیومی)

قھوه آسیاب شده بل کانتو
این قھوه از ١٠٠ ٪ نژاد آرابیکا انتخاب گردیده و تا درجه متوسط
بو داده شده که درمجموع دارای غلظت، رایحه و قدرت متناسب
می باشد.
آسیاب این قھوه برای دم کردن به روشھای فیلترماشین و کمکس
مناسب می باشد.
بسته بندی: ٢۵٠ گرمی (وکیومی)

1
2

دانه قھوه سوپر کرما
ترکیبی از قھوه ھا ی منتخب با خامه مخملی و رایحه مداوم اس ت.
که تا درجه متوسط بو داده شده و رایحه ای از عسل و بادام را برای
یک اسپرسوعالی فراھم می آورد.
ریشه ترکیب: آرابیکا طبیعی از برزیل، آرابیکا شسته شده ھند و
قھوه کلمبیایی درجھ یک و دانه روبوستا از اندونزی و ویتنام
بسته بندی: ١ کیلوگرمی

قھوه آسیاب شده کوالیتا روسا
مخلوطی از ٧٠ ٪ قھوه نژاد آرابیکا و ٣٠ ٪ قھوه نژاد روبوستا که
تا درجه متوسط بو داده شده و علاوه بر رایحه و غلظت مناسب،
قھوه ای قوی به حساب می آید.
آسیاب این قھوه برای دم کردن به روشھای فیلترماشین، اسپرسو
ماشین، کمکس، فرنچ پرس و موکاپات مناسب می باشد.
بسته بندی: ٢۵٠ گرمی (قوطی فلزی،وکیومی)
۵٠٠ گرمی (وکیومی)

3
4

قھوه آسیاب شده کوالیتا اورو
این قھوه از ١٠٠ ٪ نژاد آرابیکا انتخاب گردیده و تا درجه متوسط
بو داده شده که علاوه بر رایحه قوی دارای غلظت مناسب و قوی
می باشد.
آسیاب این قھوه برای دم کردن به روشھای فیلترماشین، اسپرسو
ماشین، کمکس، فرنچ پرس و موکاپات مناسب می باشد.
بسته بندی: ٢۵٠ گرمی (قوطی فلزی،وکیومی)

قھوه آسیاب شده کفه اسپرسو
این قھوه از ١٠٠ ٪ نژاد آرابیکا انتخاب گردیده و تا درجه متوسط
بو داده شده که علاوه بر غلظت مناسب دارای رایحه قوی می باشد.
آسیاب این قھوه برای دم کردن به روشھای فیلترماشین، اسپرسو
ماشین، کمکس، فرنچ پرس و موکاپات مناسب می باشد.
بسته بندی: ٢۵٠ گرمی (قوطی فلزی،وکیومی مقوایی)

5
6

قھوه آسیاب شده کرما گوستو
مخلوطی از ٣٠ ٪ قھوه نژاد آرابیکا و ٧٠ ٪ قھوه نژاد روبوستا که
تا درجه تیره بو داده شده و با رایحه ای متوسط و غلظت زیاد،
قھوه ای از نظرقدرت مناسب به حساب می آید.
آسیاب این قھوه برای دم کردن به روشھای فیلترماشین، اسپرسو
ماشین، کمکس، فرنچ پرس و موکاپات مناسب می باشد.
بسته بندی: ٢۵٠ گرمی (قوطی فلزی،وکیومی)

دانھ قھوه گرن اسپرسو
اسپرسویی ایده آل با طعمی غنی و متعادل ھمراه با رایحه شکلات
تلخ وفلفلی وخامه ای متناسب کھ تا درجه متوسط بو داده شده است.
ریشه ترکیب: آرابیکا طبیعی مناطق سرادو برزیل، موگیانا
وجنوب میناس، آرابیکا شسته شده ھندوراس و روبوستای آفریقا،
دانه اوگاندا با اثر فلفلی
بستھ بندی: ١ کیلوگرمی

8
7

قھوه آسیاب شده کلاب
این قھوه از ١٠٠ ٪ نژاد آرابیکا انتخاب گردیده و تا درجه متوسط
بو داده شده که علاوه بر غلظت و قدرت بالا دارای رایحه متناسب
می باشد.
آسیاب این قھوه برای دم کردن به روشھای فیلترماشین، اسپرسو
ماشین، کمکس، فرنچ پرس و موکاپات مناسب می باشد.
بسته بندی: ٢۵٠ گرمی (قوطی فلزی)